Polityka prywatności
(aktualizacja z dnia 28.04.2023)

Dane osobowe, których Administratorem jest Goodspeed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
  1. osób odwiedzających stronę internetową https://www.caterings.pl/, której właścicielem jest Administrator;
  2. kandydatów do pracy;
  3. osób kontaktujących się z Administratorem mailowo i telefonicznie oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator;
  4. klientów indywidualnych oraz kontrahentów;
  5. pracowników i współpracowników naszych klientów i kontrahentów;
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Goodspeed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP: 527-264-09-57, REGON: 142658123, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzi rejestr przedsiębiorców pod nr KRS 0000369176

Kontakt z Administratorem

 1.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na dedykowany adres e-mail: rodo@caterings.pl 
 2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Caterings.pl, ul. Saska 103 /1 ,03-914 Warszawa.

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru relacji pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.
 2. Każda z tych relacji została opisana w oddzielnie, poniżej, aby łatwiej było Państwu znaleźć odpowiednie dla siebie zapisy.

Osoby odwiedzające stronę internetową https://www.caterings.pl

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej;
  • administrowania i zarządzania stroną internetową, w tym potwierdzania tożsamości oraz zapobiegania uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu stabilności strony internetowej oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa osobom odwiedzającym stronę;
  • agregowania danych w celu prowadzenia analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań mających na celu ulepszenie działania strony internetowej;
  • marketing bezpośredni produktów i usług własnych – marketing realizowany jest w postaci następujących działań:
   1. korzystanie z oprogramowania analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach. Administrator gromadzi w tym wypadku wyłącznie następujące kategorie danych: źródło i medium pozyskania osób odwiedzających stronę internetową, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, adres IP oraz domenę i dane geograficzne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, którą wyraża się poprzez ustawienia preferencji przeglądarki;
   2. wykorzystywanie narzędzia Facebook Pixel, by kierować do użytkowników strony internetowej spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. W szczególności Facebook Pixel gromadzi historię zdarzeń (akcji wykonanych przez użytkownika na stronie internetowej np. dodanie produktu do koszyka), aby następnie wyświetlić spersonalizowaną reklamę w serwisie Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, wyrażana w ramach odpowiednich ustawień preferencji przeglądarki;
   3. wykorzystywanie narzędzia HotJar, które jest narzędziem analitycznym śledzącym zachowania podejmowane na naszej stronie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, wyrażana w ramach odpowiednich ustawień preferencji przeglądarki;
   4. wykorzystywanie narzędzia Zoho PageSense, które jest narzędziem analitycznym śledzącym zachowania podejmowane na naszej stronie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, wyrażana w ramach odpowiednich ustawień preferencji przeglądarki;
  • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony interesów Administratora.
  • Z całą polityką plików cookies wykorzystywaną przez Administratora możesz zapoznać się tutaj.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z zarządzaniem stroną internetową. Ponadto, odbiorcami danych będą również (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) firmy Google Inc. , Facebook Inc., Hotjar Limited.
  • Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmy Google, Facebook, Hotjar, Zoho – właściciela narzędzi Google Analytics i Google Ads oraz odpowiednio Facebook Pixel, HotJar i Zoho. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google oraz Facebook, HotJar i Zoho aby poznać ich zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu skasowania plików cookies, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Cookies. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeżeli nie chcą z kolei Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam od Administratora na portalu Facebook, należy dokonać wyboru ustawień prywatności w serwisie Facebook. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • Podanie danych osobowych niezbędnych do działania strony internetowej jest dobrowolne, jednak bez ich podania niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kandydaci do pracy

 1. prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (oceny kwalifikacji, zdolności, umiejętności na dane stanowisko, wyboru najlepszej osoby do naszego zespołu), na podstawie:

Osoby kontaktujące się z Administratorem mailowo i telefonicznie oraz osoby, z którymi kontaktuje się Administrator

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

Klienci i Kontrahenci

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe klienta i kontrahenta w następujących celach:
  • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym wobec klientów dokonujących subskrypcji pakietów także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, obsługa i realizacja zamówienia, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)oraz art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest możliwość zweryfikowania statusu członka zarządu, wykazania prawa do reprezentacji;
  • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią);
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
  • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania strony umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta;
  • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.

Pracownicy i współpracownicy naszych klientów i kontrahentów

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest podmiot, dla którego pracuje, bądź, z którą współpracuje taka osoba, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadniony interes jakim jest umożliwienie kontaktowania się między stronami umowy w celu jej realizacji).
 2. W takiej sytuacji dane otrzymaliśmy bezpośrednio od pracownika lub współpracownika lub od jego pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje.
 3. Zakres danych jakie posiadamy to: imię, nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail, stanowisko.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz różne usługi w tym: usługi prawne, dostawcom usług informatycznych (hosting i serwer strony internetowej i poczty, outsourcing IT), z których administrator korzysta, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą  przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych odbiorców.  Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 3. W związku z tym, iż Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads oraz Facebook Pixel, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.
 2. Dokładny czas przetwarzania danych znajdziecie Państwo w poszczególnych sekcjach Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
 3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail:
 6. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Źródło danych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskuje on co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna.
 2. Obowiązek podania danych osobowych lub brak takiego obowiązku jest także uzależniony od relacji jaką ma osoba, której dane dotyczą z Administratorem, a także danego procesu w ramach tej relacji.

Postanowienia końcowe

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.
 2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 28.04.2023