Regulamin usług Caterings

§ 1. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Goodspeed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP: 527-264-09-57, REGON: 142658123, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr przedsiębiorców pod nr KRS 0000369176.
 2. Klient – osoba prawna, osoba fizyczna – niebędąca konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana). Klient będący osobą fizyczną może korzystać z usługi jeśli jest ona związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. System Caterings/ System  – Oprogramowanie/system informatyczny służący do obsługi cateringu dietetycznego, spełniający wymagania wynikające ze Specyfikacji Systemu, udostępniony Klientowi do korzystania w ramach Usługi, przez Usługodawcę.
 4. Specyfikacja Systemu – dokument/dokumenty, określające w szczególności wymagania jakie spełnia System, jego wydajność i pojemność, zawierające opis działania Systemu, opis jego funkcjonalności, która jest Załącznikiem nr  1 do Regulaminu.
 5. Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, który zamierza korzystać z niej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Systemu Caterings, na zasadzie licencji, jego wdrożeniu i opiece serwisowej na warunkach zgodnych z niniejszym Regulaminem.
 6. Usługi dodatkowe – odpłatne świadczenia wykonywane przez Usługodawcę związane ze świadczoną Usługą.
 7. Cennik usług – szczegółowy cennik, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Pakiet, Pakiet usług – zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określony w Cenniku usług.
 9. Opłata miesięczna – comiesięczne wynagrodzenie, naliczane pierwszego dnia każdego miesiąca, uiszczane z góry przez Klienta za świadczone Usługi wymienione w niniejszym Regulaminie i Cenniku usług. Wysokość Opłaty miesięcznej zależna jest od wybranego przez Klienta Pakietu dostępnego w Cenniku usług.
 10. Opłata wdrożeniowa – jednorazowe wynagrodzenie, uiszczane z góry przez Klienta za świadczone Usługi wymienione w niniejszym regulaminie i Cenniku usług.
 11. Opłata Licencyjna – miesięczne wynagrodzenie netto płatne Usługodawcy przez Klienta w związku z udzieleniem Licencji na korzystanie z Systemu Caterings na warunkach określonych w Regulaminie.
 12. Aktualizacje – kolejne wersje Systemu, które Usługodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Klientom, bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku usług.
 13. Serwis – witryna internetowa www.caterings.pl, poprzez którą Usługodawca świadczy Usługi.
 14. Licencja – upoważnienie (licencja) udzielone przez Usługodawcę Klientowi do korzystania z Systemu Caterings na warunkach określonych w Regulaminie.
 15. Regulamin – skierowany do Klientów (w tym osób fizycznych niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta), zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Klienta, udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu Klient decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej wdrożenie w swojej działalności oprogramowania służącego do sprzedaży cateringu dietetycznego z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę Systemu Caterings.  Dokonanie zakupu Usługi, na którą składa się udostępnienie Systemu Caterings na zasadzie Licencji, jego wdrożenie oraz opieka serwisowa możliwe jest poprzez Serwis Usługodawcy.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawieranej w momencie złożenia zamówienia w Serwisie Usługodawcy i Klient ma obowiązek zapoznania się z jego zapisami.
 3. Zamawiając Usługę, Klient oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Systemie Caterings jest zabronione.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia na Usługę następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Usługodawcy i złożenia oświadczenia, że zamówiona Usługa będzie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiadająca charakter zawodowy.
 2. Usługa udostępniana jest na czas nieokreślony, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Usługodawca może zażądać od Klienta dodatkowych danych, oraz przesłania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji podanych danych przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. Udostępnienie Systemu Caterings nastąpi w ciągu 48h po założeniu konta w portalu klienta i wybrania któregoś z pakietów usługi i jednocześnie wypełnienia formularza tworzenia nowej instancji przesłanego do klienta
 5. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat, niewymagających podpisu. Oryginały faktur VAT zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie PDF z zachowaniem standardów europejskiego modelu EDI opisanych w art.1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 roku nr 1994/820/WE.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Klientom bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia umowy Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.
 7. Zakres świadczonych usług wynika z niniejszego Regulaminu. Opłaty za świadczenie wszelkich usług wykraczających poza ustalenia Regulaminu będą naliczane po indywidualnej konsultacji z Klientem.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 2. Gdy Klient zauważy awarię w działaniu Systemu, w pierwszej kolejności zgłasza ten fakt na adres mailowy support@caterings.pl
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania wszelkich opłat związanych z realizacją Usługi.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi umożliwiającej wdrożenie w swojej działalności oprogramowania służącego do sprzedaży cateringu dietetycznego z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę Systemu Caterings.  Dokonanie zakupu Usługi, na którą składa się udostępnienie Systemu Caterings na zasadzie Licencji, jego wdrożenie oraz opieka serwisowa możliwe jest poprzez Serwis Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Systemu Caterings.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Systemu Caterings w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub jego aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Klienta spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu i Systemu Caterings, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i aktualizacji Systemu Caterings.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu i Systemu Caterings.
 6. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Systemu Caterings spowodowane nieprawidłowym i niezgodnym z zaleceniami korzystaniem z Systemu Caterings.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu operacyjnego Klienta wirusami.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi ograniczona jest do wysokości ostatniej wniesionej przez Klienta Opłaty miesięcznej.
 9. Klient wyraża zgodę na zbieranie danych statystycznych związanych z prowadzoną przez niego sprzedażą cateringu dietetycznego. Danymi statystycznymi nie są objęte dane osobowe Klienta lub jego klientów.
 10. Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę oraz Usługi dodatkowe.
 11. Usługodawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Serwisu i Systemu Caterings, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, a w szczególności działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.
 12. Usługodawcy przysługuje prawo do zamieszczenia na stronie internetowej, poprzez, którą Klient dokonuje sprzedaży cateringu dietetycznego, informacji, że ten korzysta z oprogramowania udostępnionego przez Usługodawcę, zawierającej nazwę Caterings wraz z odnośnikiem do strony internetowej www.caterings.pl oraz odpowiedni element graficzny.
 13. Usługodawca nie jest zobowiązany do opracowywania aktualizacji Systemu Caterings poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

§ 6. LICENCJA

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Systemu oraz że jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Systemu z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich lub udzielenia licencji oraz innymi uprawnieniami pozostającymi pod ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca posługuje się elementami oprogramowania opartymi o szeroko pojęte licencje Open Source (BSD, MIT, GNU), do których nie ma praw autorskich i nie może ich przekazać. Te elementy oprogramowania będą dostępne dla Klienta na ogólnych warunkach zgodnych z zapisami tych licencji bez żadnych dodatkowych opłat.
 2. Utwór w postaci Systemu jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 3. Na System, w tym wbudowane oprogramowanie, interfejsy, zawartość, treści, czcionki, dokumentację, UX i inne dane dołączone do Systemu, które mogą być uaktualnione lub zastąpione przez uaktualnienie lub odtworzenie oprogramowania Systemu, na dowolnym nośniku lub w dowolnej innej formie,Usługodawca udziela Klientowi licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do Systemu, które nie zostały wprost przekazane Klientowi. Warunki niniejszej Licencji będą miały zastosowanie do wszystkich elementów Systemu (w tym dodatków i pakietów) Usługodawcy.
 4. Usługodawca według własnego uznania, może udostępniać w przyszłości aktualizacje. Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji Systemu o ile do takiej aktualizacji nie jest dołączona odrębna licencja. W takim przypadku obowiązują warunki i ograniczenia wynikające z tej nowej licencji.
 5. Zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Klient otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z Systemu, bez ograniczeń terytorialnych. Jeśli nie zostało to ustalone inaczej pomiędzy Stronami, niniejsza Licencja nie zezwala na dystrybuowanie lub udostępnianie Systemu przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane na wielu urządzeniach w tym samym czasie, przekraczającą uzgodnioną ilość. Niniejsza Licencja nie przyznaje Klientowi żadnych praw do używania zastrzeżonych, należących do Usługodawcy, interfejsów i do innej własności intelektualnej zawartej w projektach, tworzonych aplikacjach, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji urządzeń i akcesoriów stron trzecich lub aplikacji stron trzecich do używania z Systemem.
 6. Zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Klient otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do pobierania aktualizacji Systemu, które mogą być udostępniane przez Usługodawcę.
 7. Klient nie może kopiować (poza sytuacjami wyszczególnionymi w niniejszej Licencji), dekompilować, przeprowadzać inżynierii wstecznej, deasemblować, próbować uzyskać kod źródłowy, odszyfrowywać, modyfikować ani tworzyć dzieł zależnych od Systemu i wszelkich usług udostępnianych przez System lub ich części (poza sytuacjami, gdy stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem). Klient zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał wspomnianych czynności ani też nie będzie umożliwiał innym ich wykonania. Klient akceptuje i przyznaje, że nie będzie usuwał, ukrywał ani modyfikował żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone lub zawarte do Systemu. Klient zobowiązuje się, że ani sam ani poprzez jakąkolwiek inną jednostkę czy inną osobę trzecią nie pozwoli na dostęp do Utworów innym podmiotom spoza grona uprawnionych.
 8. Klient może wykorzystywać System wyłącznie na własne potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zamawiający nie ma prawa do udzielania dalszych Licencji (zakaz sublicencjonowania). Klient nie ma prawa do wynajmowania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedawania, redystrybucji, leasingu.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Systemu za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Systemu, tworzenie raportów itp. Klient uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy lub Regulaminu.
 10. W zakresie, w jakim z brzmienia Regulaminu lub właściwości Systemu wynika, że System lub jego komponenty (np. aplikacja użytkownika końcowego, skrypty, applety, inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu użytkownika) przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez Usługodawcę upoważnienie (Licencja) na korzystanie z Systemu obejmuje również rozpowszechnienie, w tym publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uprawnienia z Licencji Systemu Klient nabywa z chwilą zapłaty Opłaty wdrożeniowej.
 12. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących Licencji określonych w niniejszym paragrafie Usługodawca będzie miał prawo do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie zaprzestanie naruszeń niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnej informacji od Usługodawcy  wysłanej do Klienta.
 13. Usługodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody związane z nieprzestrzeganiem powyższych postanowień przez Użytkownika
 14. Postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym, a rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy i/lub Regulaminu, niezależnie od podstawy prawnej, nie powoduje utraty przez nie mocy i nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do dochodzenia kar należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed tym zdarzeniem. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia ewentualnych kar umownych od Klienta, maksymalnie przez okres 48 miesięcy od daty zakończenia istniejącego między stronami stosunku prawnego.
 15. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Usługodawcę za każdy przypadek naruszenia postanowień dotyczących Licencji określonych w niniejszym paragrafie odrębnie.
 16. Z tytułu udzielenia Licencji, po wdrożeniu Systemu oraz rozpoczęciu sprzedaży przez Klienta produktów, Klient zapłaci Usługodawcy Opłatę licencyjną wynoszącą wskazany % przychodów zrealizowanych przez Klienta z tytułu sprzedaży produktów realizowanych za pośrednictwem Systemu od miesięcznej sprzedaży netto realizowanej przez System (miesięczny okres rozliczeniowy).  Przez “Przychód” strony rozumieją każdy Przychód Klienta ustalany na podstawie faktur VAT, faktur korygujących wystawionych przez Klienta z tytułu sprzedaży produktów za pośrednictwem Systemu, w danym okresie rozliczeniowym i uwzględnia wartość netto. Opłata za Licencję za niepełny okres rozliczeniowy zostanie naliczone proporcjonalnie.
 17. Zapłata Opłaty licencyjnej będzie następowała co miesiąc z góry, nie później niż do 14 dnia każdego miesiąca. Usługodawca wystawi fakturę na 14 dni przed upływem terminu płatności, niemniej Opłata licencyjna jest wymagalna w dacie płatności niezależnie od skutecznego doręczenia dokumentu rachunkowego zawierającego obciążenie finansowe z tytułu Opłaty licencyjnej.

§ 7. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca do Klienta wysyłane jest elektroniczne rozliczenie z 3-dniowym terminem płatności. W przypadku, gdy Klient nie uiści należności w podanym terminie, Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu do Usługi, z zablokowaniem możliwości korzystania z Systemu włącznie.
 2. Zablokowanie usług nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania zaległych płatności oraz płatności w okresie wypowiedzenia Usługi.
 3. Do każdej faktury VAT Usługodawca dolicza podatek VAT obliczony wg obowiązujących stawek.
 4. Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej płatności.
 5. Klient po zarejestrowaniu się dokonuje pierwszej płatności – Opłaty wdrożeniowej zgodnie z aktualnym Cennikiem usług zamieszczonym w Serwisie. W każdej chwili Klient może dokonać zmiany wyboru Usług dodatkowych jak i podstawowego Pakietu, przy czym zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zmiany.
 6. W szczególnych przypadkach Usługodawca może rozliczać się z Klientem na zasadach określonych indywidualnie.

§ 8. REKLAMACJE I OPIEKA SERWISOWA

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia opłaty za świadczoną przez Usługodawcę Usługę, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia pobrania opłaty, której dotyczą zastrzeżenia.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 2 oznacza akceptację rozliczeń przez Klienta.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, wraz z dokładnym wskazaniem nazwy Klienta, adresu siedziby Klienta, przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpisem lub pieczęcią Klienta.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwota podlega zwrotowi.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi do wysokości Opłaty miesięcznej uiszczanej przez Klienta według aktualnego Cennika usług.
 10. Usługodawca świadczy opiekę serwisową na rzecz Klienta. Wykonanie usługi serwisowej wymaga poprawnego zgłoszenia problemu przez Klienta.
 11. Za poprawne dokonanie zgłoszenia należy rozumieć pełny opis sytuacji w jakiej nastąpił problem i jakiego obszaru działania Systemu dotyczy. Zgłoszenia dokonuje pod wskazanym adresem mailowym support@caterings.pl.
 12. Opieka serwisowa nie obejmuje problemów/błędów związanych z nieprawidłowym użytkowaniem Systemu przez Klienta lub, które powstały z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Niniejsze nieprawidłowości i błędy mogą być naprawione przez Usługodawcę w ramach dodatkowych Usług, na podstawie Cennika usług.
 13. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi 4 godziny robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz 6 godzin w soboty, niedziele i dni świąteczne. Termin dotyczy usterek uniemożliwiających korzystanie z podstawowych funkcji systemu jak zamawianie diet czy generowanie raportów.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, rozwiązania umowy i zablokowania dostępu do Systemu trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. Klient spóźnia się z płatnością przez okres dłuższy niż 14 dni,
  2. Klient przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
  3. Klient swoim postępowaniem działa na szkodę Usługodawcy,
  4. Klient dopuści się czynu karalnego w rozumieniu obowiązującego prawa,
  5. Strona internetowa prowadzony przez Klienta generuje obciążenie powodujące lub mogące spowodować niestabilne działanie bądź całkowite zaprzestanie działania Systemu.
  6. Klient narusza którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Klienta.
 2. W przypadku, niedotrzymania przez Klienta okresu wypowiedzenia umowy lub stwierdzenia zaległości z tytułu opłat, Usługodawca może naliczyć opłatę dodatkową, w całości pokrywającą koszty postępowania egzekucyjnego. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
 3. Pobrane opłaty za Usługi dodatkowe, których koszt został zaakceptowany przez Klienta, a prace nad nimi zostały rozpoczęte nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, w której prace zostały rozpoczęte, jednak nie zostały w pełni zakończone.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Klienta i osób wyznaczonych do kontaktu/ realizacji umowy. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się na adres mailowy: rodo@caterings.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),oraz art. 6 ust. 1 lit. f) –prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie, obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta, usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą  przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności (https://caterings.pl/polityka-prywatnosci/ ). Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 4. Mając na uwadze charakter Usługi i w związku z możliwością dostępu przez Usługodawcę do danych osobowych których Administratorem jest Klient, niniejsza Klauzula reguluje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administratorem danych powierzanych Usługodawcy jest Klient. Usługodawca pełni zaś rolę Podmiotu Przetwarzającego.
 6. Administrator niniejszym powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu, wyłącznie dla celów realizacji umowy.
 7. Klient i Usługodawca oświadczają, że będą należycie przestrzegać swoich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “ RODO ”) oraz innych mających do nich zastosowanie aktów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
 8. Informacje na temat powierzonych do przetwarzania danych osobowych:
  1. Kategoria Danych Osobowych: dane zwykłe.
  2. Zakres Danych Osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Kategoria podmiotów, których Dane dotyczą: klienci Klienta.
  4. Charakter przetwarzania: doraźny, forma elektroniczna.
  5. Cel przetwarzania: prawidłowa realizacja umowy.
  6. Okres przetwarzania: dane są przechowywane na potrzeby roszczeń Klienta wynikających z umowy i okres ich przetwarzania trwa do pełnego wygaśnięcia wszelkich istniejących lub mogących powstać roszczeń Klienta.
 9. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3.a
 10. Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia, że podmioty upoważnione przez Usługodawcę do przetwarzania Danych Osobowych zostaną odpowiednio zobowiązane do zachowania poufności, lub są objęte takim obowiązkiem na mocy obowiązujących przepisów prawa;
  2. powzięcia odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych wymaganych przez art.32 RODO lub innych aktów dotyczących ochrony Danych Osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia, charakter, zakres i cel przetwarzania, oraz ryzyka mające wpływ na osoby, których dane dotyczą;
  3. wziąwszy pod uwagę charakter przetwarzania, i w miarę możliwości, wsparcia Klienta we wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu wykonania obowiązków Klienta polegających na odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  4. wziąwszy pod uwagę charakter przetwarzania, jak również dostępność określonych informacji dla Usługodawcy, wsparcia Klienta w zapewnieniu zgodności z obowiązkami wynikającymi z art. od 32 do 36 RODO;
  5. na pisemne żądanie Klienta oraz wedle jego wyboru, usunięcia, bądź zwrócenia Klientowi Danych Osobowych po zakończeniu okresu umowy lub po upływie okresu przetwarzania Danych Osobowych, określonego w Klauzuli oraz usunięcia istniejących kopii, chyba że RODO lub mające zastosowanie akty dotyczące ochrony Danych Osobowych wymagają przechowywania Danych Osobowych, lub Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o niezależną podstawę prawną, jako odrębny administrator danych;
  6. na pisemne żądanie Klienta, udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w art. 28 RODO, jeżeli żądane informacje znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą Usługodawcy; Usługodawca jest zobowiązany do przekazania informacji określonych w zdaniu poprzednim wyłącznie w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi lub zobowiązaniami dotyczącymi poufności wobec osób trzecich;
  7. poinformowania Klienta, jeśli w opinii Usługodawcy, instrukcja wydana przez Klienta narusza postanowienia RODO lub odpowiednich aktów prawa dotyczących Ochrony Danych Osobowych;
  8. Klient jest uprawniony do przeprowadzenia audytu, w formie pisemnego wniosku o udzielenie odpowiednich informacji od Usługodawcy w celu kontroli przestrzegania zobowiązań wynikających z Klauzuli. Wniosek powinien zawierać dokładnie określenie informacji, danych, dokumentów, które mają być ujawnione w ramach audytu.
  9. Audyt, o którym mowa powyżej, może być przeprowadzony przez Klienta, lub osobę trzecią upoważnioną przez Klienta i uprzednio uzgodnioną z Usługodawcą.
  10. Klient może skorzystać z prawa do przeprowadzenia audytu, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Prawo to wygasa w każdym przypadku w ciągu 2 miesięcy od zakończenia przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych w imieniu Klienta na mocy Klauzuli.
  11. Klient może wykorzystywać informacje otrzymane od Usługodawcy jedynie w celu zapewnienia lub wykazania zgodności z RODO bądź innymi przepisami w zakresie ochrony Danych Osobowych.
  12. Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta, jeżeli poweźmie wiadomość o naruszeniu ochrony Danych Osobowych.
  13. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca będzie odpowiedzialny tylko za własne zawinione działania bądź zaniechania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, utratę wartości firmy lub szans rozwoju biznesu, utracone korzyści lub utratę spodziewanych oszczędności, straty pośrednie lub wtórne.
  14. Klient w okresie zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność z RODO oraz innymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. W szczególności Klient zapewnia, że: przetwarza Dane Osobowe zgodnie z RODO oraz innymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych, instrukcje Klienta udzielone Usługodawcy w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych są i będą zgodne z RODO oraz innymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych.
  15. Klient niezwłocznie poinformuje Usługodawcę na piśmie o wszelkich nieprawidłowościach, które zidentyfikuje w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę Danych Osobowych w ramach Klauzuli.
  16. Klient niniejszym upoważnia Usługodawcę do dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym podmiotom zajmującym się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, współpracownikom.
  17. Usługodawca poinformuje Klienta o każdym zamiarze dotyczącym powiększenia lub zmiany kręgu podmiotów uprawnionych do dalszego przetwarzania Danych Osobowych.
  18. Usługodawca nałoży na Dalszy Podmiot Przetwarzający, takie same obowiązki, jakie zostały określone w niniejszej Klauzuli wobec Usługodawcy. Jeżeli Dalszy Podmiot Przetwarzający nie wypełnia swoich zobowiązań w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu wobec Klienta.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Klient w każdej chwili ma możliwość zapisania Regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Klient zaakceptował warunki Regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków Regulaminu. Zgłoszenie sprzeciwu rozumiane jest jako złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zgodnie z § 9 ust. 1.
 3. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Klientem, a Usługodawcą lub pracownikami działającymi w imieniu Usługodawcy, wymagają pisemnego potwierdzenia.
 4. Usługodawca i Klient deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Usługodawca i Klient ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.